กฎหมายและระเบียบ

การทบทวนสถานภาพ

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 29 เข้าชมวันนี้
 • 500 เข้าชมเดือนนี้
 • 185,235 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 2 กรมศุลกากร เลขที่ 1
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
E-mail: aeothai.customs@gmail.com

หากไม่สามารถมาติดต่อรับของด้วยตนเองจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนจะต้องทำอย่างไร ?

วันที่ : 9 มีนาคม 2560 16:29:01
จำนวนผู้เข้าชม : 2,321

คำถาม :

หากไม่สามารถมาติดต่อรับของด้วยตนเองจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทนจะต้องทำอย่างไร ?

คำตอบ :

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ให้ผู้มีชื่อเป็นผู้รับ กรอกรายละเอียดด้านหลังใบแจ้งฯ และลงนามผู้มอบฉันทะ
 2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ผู้รับมอบฉันทะ กรอกรายละเอียด และลงนามในส่วนของผู้รับสิ่งของ พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 4. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. นำใบแจ้งฯ ที่กรอกรายละเอียดแล้วตาม ข้อ 1 และ 3 พร้อมเอกสารข้อ 2 และ 4 ไปติดต่อรับของ
กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ดำเนินการดังนี้
 1. แนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมประทับตรา และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคลนั้นฯ
 2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ผู้มีอำนาจผูกพัน นิติบุคคล กรอกรายละเอียดด้านหลังใบแจ้งฯ และลงนาม เป็นผู้มอบฉันทะ
 4. ผู้รับมอบฉันทะ กรอกรายละเอียดและลงนามในส่วนของผู้รับสิ่งของ
 5. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้รับสิ่งของ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 6. นำใบแจ้งฯ ที่กรอกรายละเอียดแล้วตาม ข้อ 3 และ 4 พร้อมเอกสารตามข้อ 1,2 และ 5 ไปติดต่อรับของ


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 9 มีนาคม 2560 16:29:01
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ผู้ดูแลระบบ
ส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168 02-667-7902
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร