ความเป็นมา

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 (เหตุการณ์ 9/11) ทำให้องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) ตระหนักถึงระบบความปลอดภัยทางโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศโดยให้ความสำคัญในกระบวนการรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางของการขนส่ง จึงได้กำหนดกรอบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ เรียกว่า SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (WCO SAFE FoS) ซึ่งหนึ่งในกลไกสำคัญของ WCO SAFE FoS คือ โครงการ Authorized Economic Operator: AEO ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก WCO ต่างแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยประเทศไทยในฐานะสมาชิก WCO ได้รับนโยบายนี้มาตั้งแต่ปี 2549 และกรมศุลกากรได้ลงนามใน Letter of Intent เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการนำ WCO SAFE FoS มาใช้กระตุ้นให้หน่วยงานศุลกากรและภาคเอกชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และยังคงมีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องสำหรับจำนวนผู้สมัครและจำนวนผู้ประกอบการที่เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก และตัวแทนออกของ ที่ได้รับการพิจารณารับรองให้เป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator: AEO) ในปัจจุบัน สามารถดูข้อมูลได้ที่ หัวข้อ รายชื่อผู้ประกอบการเออีโอ หัวข้อย่อย

  • ผู้นำของเข้า-ผู้ส่งของออก
  • ตัวแทนออกของ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2563 10:36:01
จำนวนผู้เข้าชม : 15,136
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 1
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168 02-667-7902
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร