กฎหมายและระเบียบ

การทบทวนสถานภาพ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 33 เข้าชมวันนี้
  • 940 เข้าชมเดือนนี้
  • 33,773 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนมาตรฐานเออีโอ
สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 1 กรมศุลกากร เลขที่ 1
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7168, 02-667-7902
E-mail: aeothai.customs@gmail.com

กระบวนการพิจารณารับรอง

แผนภูมิแสดงขั้นตอนกระบวนการในการสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอของกรมศุลกากรส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร กรมศุลกากร จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยดำเนินการตรวจสอบแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
  1. การตรวจสอบด้านเอกสาร (Documentary audit) ซึ่งจะพิจารณาตรวจสอบเอกสารที่ผู้ประกอบการได้ยื่นในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แผนผังแสดงสถานที่ตั้งของอาคารสถานที่ ฯลฯ
  2. การตรวจสอบ ณ สถานประกอบการ (On - site Validation) เป็นการตรวจสอบและประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยของผู้ประกอบการว่ามีมาตรฐานรักษาความปลอดภัยเป็นไปตามที่กรมศุลกากรกำหนด ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องผ่านการประเมินทุกข้อจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ
ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถเข้ารับคำปรึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น กฏระเบียบ หรือ แนวทางการจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัย กับเจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานเออีโอ ก่อนดำเนินการสมัครได้

ภายหลังการตรวจสอบ ณ สถานประกอบการแล้ว ส่วนมาตรฐานเออีโอจะพิจารณาสรุปผลการตรวจประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ประกอบการ ซึ่งหากผู้ประกอบการมีระบบควบคุมความเสี่ยงและระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของผู้ประกอบการผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อของแบบประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่จะเสนอกรมฯ พิจารณาอนุมัติรับรองสถานภาพให้เป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอต่อไป
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 มกราคม 2561 20:26:22
จำนวนผู้เข้าชม : 2,975
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานเออีโอ
สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 1
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168 02-667-7902
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร