กฎหมายและระเบียบ

การทบทวนสถานภาพ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 34 เข้าชมวันนี้
  • 941 เข้าชมเดือนนี้
  • 33,774 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนมาตรฐานเออีโอ
สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 1 กรมศุลกากร เลขที่ 1
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7168, 02-667-7902
E-mail: aeothai.customs@gmail.com

สิทธิพิเศษของผู้นำของเข้า - ผู้ส่งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ

สิทธิพิเศษของผู้นำของเข้า - ผู้ส่งของออก ระดับมาตรฐานเออีโอ

ด้าน

หัวข้อย่อย

ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก

ด้านพิธีการ

ศุลกากร

นำของเข้า

1. ยกเว้นการตรวจ(เว้นแต่มีระเบียบพิธีการเฉพาะเรื่องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือมีเหตุอันควรสงสัย)

2. ได้รับบริการในช่องทางพิเศษ

3. ได้รับสิทธิเข้าร่วมหารือเพื่อหาข้อยุติ

4. ให้ชักตัวอย่างและตรวจปล่อยไปก่อน

5. ไม่ต้องวางประกันด้านปริมาณ สำหรับของกอง(Bulk Cargo)

ส่งของออก


1. ยกเว้นการตรวจ(เว้นแต่มีระเบียบพิธีการเฉพาะเรื่องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือมีเหตุอันควรสงสัย)

2. ได้รับบริการในช่องทางพิเศษ

3. ยกเว้นการชักตัวอย่างสินค้าที่ส่งออก

4. ได้รับการอำนวยความสะดวกจากความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA)

ส่งของกลับออกไป

(Re-Export)

1. สินค้านำเข้าในอารักขาของศุลกากรที่ส่งออกทางท่าอื่นที่มิใช่ท่าที่ได้นำเข้าให้ชำระอากร 1 ใน 10 ส่วน แต่ไม่เกิน 1,000 บาทได้

2. ยกเว้นการตรวจร่วมจาก สสป.

สินค้าถ่ายลำ

ใช้การเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอแทนการวางเงินหรือหลักประกันของผู้ขอถ่ายลำ

สินค้าผ่านแดน

ใช้การเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอแทนการวางเงินหรือหลักประกันของผู้ขนส่งสินค้าผ่านแดน

การคืนอากรทั่วไป

ได้รับการพิจารณาคืนอากรทั่วไปที่มีรายการสินค้าไม่เกิน 50 รายการต่อใบขนสินค้าภายใน 10 วันทำการ

การตรวจสอบหลังการ

ตรวจปล่อย ณ สถานประกอบการ

การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการนำของเข้าหรือส่งของออกย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันนำของเข้าหรือส่งของออก

ด้านสิทธิประโยชน์
ทางภาษีอากร

การคืนอากร

ตามมาตรา 19 ทวิ

ได้รับสิทธิพิเศษด้านการลดอัตราอากรตามที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ เพื่อส่งออกตามมาตรา 19 ทวิ

2.)ได้รับสิทธิพิเศษด้านการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ดังนี้

2.1 การขออนุมัติหลักการทั่วไป แล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ

2.2 เลือกวิธีการยื่นสูตรการผลิตได้

2.3 ได้รับการอนุมัติคืนเงินอากร หรือหนังสือค้ำประกันทันทีที่ยื่นใบขอคืนค่าภาษีอากรและหนังสือค้ำประกันสำหรับการตรวจสอบชุดคำขอคืนอากรที่ได้รับการอนุมัติแล้วมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ

การชดเชยค่าภาษีอากร

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ สำหรับการตรวจสอบชุดคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรและจัดพิมพ์บัตรภาษี

คลังสินค้าทัณฑ์บน

1.1 การขออนุมัติสูตรการผลิตสามารถเลือกวิธีการยื่นสูตรการผลิตได้

1.2 การตรวจนับของคงเหลือปีเว้นปี

1.3 การตรวจสอบปิดงวดบัญชีแล้วเสร็จภายใน 45 วันทำการ

1.4 ได้รับการผ่อนผันการจัดส่งรายงานของที่นำเข้าเก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บนและรายงานของที่นำออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน

1.5 การจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำงวดบัญชีให้จัดส่งเฉพาะรายงานของคงเหลือทุกงวด 6 เดือน สำหรับคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้าให้จัดส่งแบบสรุปการใช้วัตถุดิบประจำงวดบัญชีเพิ่มเติม

เขตปลอดอากร

1. การตรวจนับของคงเหลือ ปีละ 1 ครั้ง

2. ผ่อนผันการจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำงวดบัญชี โดยให้จัดส่งทุกงวด 6 เดือน

ด้านคดี

1. กรณีละเลยหรือฝ่าฝืนระเบียบที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร หรือตรวจพบความผิดฐานสำแดงเท็จ ให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ผู้ได้รับมอบหมายประจำจุดตรวจปล่อยเป็นผู้พิจารณาความผิดและสั่งคดีไปก่อนได้ทันที ในกรณีที่ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอยินยอมทำความตกลงเพื่อระงับคดีในชั้นศุลกากรสำหรับความผิดดังกล่าว ทั้งนี้ การสั่งคดีให้ปรับหรือผ่อนผันการปรับตามเกณฑ์การเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องที่กรมศุลกากรกำหนด

2. กรณีการกระทำความผิดฐานสำแดงเท็จเกี่ยวกับการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ หรือประกาศกรมศุลกากรซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 19 ทวิ และมาตรา 19 ตรี อันไม่มีผลกระทบต่อค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือรายได้อื่นๆ และไม่เสียหายแก่ทางราชการ ให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดคืนอากรพิจารณาความผิดและสั่งคดีไปก่อนได้ทันที

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 27 มีนาคม 2560 15:47:04
จำนวนผู้เข้าชม : 3,361
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานเออีโอ
สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 1
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168 02-667-7902
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร