กฎหมายและระเบียบ

การทบทวนสถานภาพ

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 36 เข้าชมวันนี้
  • 943 เข้าชมเดือนนี้
  • 33,776 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนมาตรฐานเออีโอ
สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 1 กรมศุลกากร เลขที่ 1
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7168, 02-667-7902
E-mail: aeothai.customs@gmail.com

สิทธิพิเศษของตัวแทนออกของ ระดับมาตรฐานเออีโอ

สิทธิพิเศษของตัวแทนออกของ ระดับมาตรฐานเออีโอ

ด้าน

หัวข้อย่อย

ตัวแทนออกของ

ด้านพิธีการ

ศุลกากร

นำของเข้า

1. ยกเว้นการตรวจ(เว้นแต่มีระเบียบพิธีการเฉพาะเรื่องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น หรือมีเหตุอันควรสงสัย)

2. ได้รับสิทธิเข้าร่วมหารือเพื่อหาข้อยุติ

3. ให้ชักตัวอย่างและตรวจปล่อยไปก่อน

4.ไม่ต้องวางประกันด้านปริมาณสำหรับของกอง(Bulk Cargo)

ส่งของออก

1. ยกเว้นการตรวจ(เว้นแต่มีระเบียบพิธีการเฉพาะเรื่องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือมีเหตุอันควรสงสัย)

2. ยกเว้นการชักตัวอย่างสินค้าที่ส่งออก

3. ได้รับการอำนวยความสะดวกจากความตกลงยอมรับร่วมกัน(MRA)

ส่งของกลับออกไป

(Re-Export)

1. สินค้านำเข้าในอารักขาของศุลกากรที่ส่งออกทางท่าอื่นที่มิใช่ท่าที่ได้นำเข้าให้ชำระอากร 1 ใน 10 ส่วน แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ได้

2. ยกเว้นการตรวจร่วมจาก สสป.

สินค้าถ่ายลำ

ใช้การเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอแทนการวางเงินหรือหลักประกันของผู้ขอถ่ายลำ

สินค้าผ่านแดน

ใช้การเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอแทนการวางเงินหรือหลักประกันของผู้ขนส่งสินค้าผ่านแดน

การคืนอากรทั่วไป

ได้รับการพิจารณาคืนอากรทั่วไปที่มีรายการสินค้าไม่เกิน 50 รายการต่อใบขนสินค้าภายใน 10 วันทำการ

ด้านสิทธิประโยชน์

ทางภาษีอากร

การคืนอากร

ตามมาตรา 19 ทวิ

ได้รับสิทธิพิเศษด้านการคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ดังนี้

1. การขออนุมัติหลักการทั่วไปแล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ

2. การยื่นสูตรการผลิตเพื่อขออนุมัติได้รับการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการ

3. ได้รับการอนุมัติคืนเงินอากรหรือหนังสือค้ำประกันทันทีที่ยื่นใบขอคืนค่าภาษีอากรและหนังสือค้ำประกันสำหรับการตรวจสอบชุดคำขอคืนอากรที่ได้รับการอนุมัติแล้วมีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ

การชดเชยค่าภาษีอากร

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จสำหรับการตรวจสอบชุดคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรและจัดพิมพ์บัตรภาษี

ด้านสิทธิประโยชน์

ทางภาษีอากร

ด้านคดี

กรณีละเลยหรือฝ่าฝืนระเบียบที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรหรือตรวจพบความผิดฐานสำแดงเท็จให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้ได้รับมอบหมายประจำจุดตรวจปล่อยเป็นผู้พิจารณาความผิดและสั่งคดีไปก่อนได้ทันทีในกรณีที่ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอยินยอมทำความตกลงเพื่อระงับคดีในชั้นศุลกากรสำหรับความผิดดังกล่าวทั้งนี้การสั่งคดีให้ปรับหรือผ่อนผันการปรับตามเกณฑ์การเปรียบเทียบงดการฟ้องร้องที่กรมศุลกากรกำหนด

ด้านอื่นๆ

1. การลดการตรวจสอบจากศุลกากรต่างประเทศและการได้รับสิทธิพิเศษต่างๆที่จะมีการตกลงกันในอนาคตกับศุลกากรกับประเทศคู่ค้า

2. สิทธิพิเศษอื่นๆตามที่อธิบดีจะกำหนดในอนาคต

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 27 มีนาคม 2560 16:10:04
จำนวนผู้เข้าชม : 2,181
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานเออีโอ
สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 1
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168 02-667-7902
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร