ตัวแทนออกของ

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 บัญชีรายชื่อผู้ชำนาญการศุลกากร10 พฤษภาคม 2561 18:33:02370
2 บัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ10 พฤษภาคม 2561 18:35:30271
3 คำแนะนำการรักษาความปลอดภัย11 พฤษภาคม 2561 15:55:53123
4 ใบสมัครเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ11 พฤษภาคม 2561 15:57:02160
5 แบบประมาณการยอดการขอเงินชดเชยค่าภาษีอากร11 พฤษภาคม 2561 15:57:2773
6 แบบประมาณการยอดเงินอากรตามมาตรา 2911 พฤษภาคม 2561 15:57:5971
7 หนังสือค้ำประกัน11 พฤษภาคม 2561 15:59:1371
8 สัญญาประกันและทัณฑ์บน11 พฤษภาคม 2561 15:59:3878
9 คำร้องขอให้ทบทวน11 พฤษภาคม 2561 16:00:0388
10 แบบสำรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยประจำปี11 พฤษภาคม 2561 16:01:01117
11 แบบประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัย15 พฤษภาคม 2561 17:32:06204
12 ตัวอย่าง หนังสือขอเปลี่ยนหลักทรัพย์2 กรกฎาคม 2561 17:51:1025
13 ตัวอย่าง หนังสือคืนหลักทรัพย์2 กรกฎาคม 2561 17:51:4031
14 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งงบการเงิน2 กรกฎาคม 2561 17:52:2138
15 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งทบทวนสถานภาพของตัวแทนออกของ2 กรกฎาคม 2561 17:52:4341
16 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งหลักทรัพย์และคู่ฉบับสัญญาและทัณฑ์บน (กรณีได้รับอนุญาต)2 กรกฎาคม 2561 17:54:0626
17 ตัวอย่าง หนังสือยกเลิกการสมัครเป็นตัวแทนออกของ2 กรกฎาคม 2561 17:54:2537
18 ตัวอย่าง หนังสือรับทราบจากธนาคารเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท2 กรกฎาคม 2561 17:54:4423
19 ตัวอย่าง หนังสือรับทราบจากธนาคารเปลี่ยนแปลงที่อยู่บริษัท2 กรกฎาคม 2561 17:55:0431
20 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งการเปลี่ยนที่อยู่บริษัท5 กรกฎาคม 2561 12:15:3232
21 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งและนำส่งคู่ฉบับสัญญาในกรณีเปลี่ยนชื่อบริษัท5 กรกฎาคม 2561 12:18:3635
22 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งเพิ่มสาขา5 กรกฎาคม 2561 13:18:1933
23 ตัวอย่าง หนังสือนำส่งคู่ฉบับสัญญาในกรณีเปลี่ยนที่อยู่บริษัท23 กรกฎาคม 2561 13:33:2118
24 ตัวอย่าง หนังสือยกเลิกการเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ30 สิงหาคม 2561 14:41:4512
ผลลัพท์ทั้งหมด 24 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานเออีโอ
สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 1
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168 02-667-7902
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร