กฎหมายและระเบียบ

การทบทวนสถานภาพ

สถิติการเข้าชมเว็บ

 • 142 เข้าชมวันนี้
 • 3,670 เข้าชมเดือนนี้
 • 215,633 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
อาคาร 120 ปี ชั้น 2 กรมศุลกากร เลขที่ 1
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
E-mail: aeothai.customs@gmail.com

กระบวนการตรวจทบทวน

ขั้นตอนการทบทวนสถานภาพฯ

 1. เมื่อครบกำหนด 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอหรือการทบทวนสถานภาพครั้งล่าสุด กรมศุลกากรจะมีหนังสือแจ้งการทบทวนสถานภาพไปยังผู้ประกอบการฯ ที่ครบกำหนด ให้เตรียมความพร้อมและจัดทำเอกสารสำหรับกระบวนการทบทวนฯ
 2. ผู้ประกอบการฯ ที่ได้รับหนังสือแจ้งการทบทวนสถานภาพ ตามข้อ 1 จัดทำเอกสารเพื่อนำมายื่นที่ ส่วนมาตรฐานเออีโอ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
  1. หนังสือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาทบทวนสถานภาพฯ (ดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์)
  2. แบบประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัย (ดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์)
  3. สำเนางบการเงิน ตามข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลัง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
  4. รายชื่อพนักงาน ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ และรายชื่อผู้ชำนาญการศุลกากร (เฉพาะตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ)
  5. หนังสือรับรองบริษัท
  6. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ ลงลายมือชื่อแทนกรรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อด้วย
 3. ส่วนมาตรฐานเออีโอจะทำการตรวจสอบแบบประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัย และอาจจะขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ทั้งนี้ หลังจากผ่านการพิจารณาแล้ว ส่วนมาตรฐานเออีโอจะนัดเข้าตรวจประเมินสถานประกอบการ โดยจะส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการฯ เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเข้าตรวจ ผู้ประกอบการฯ สามารถขอเลื่อนการเข้าตรวจสถานประกอบการได้อีก 15 วัน โดยให้ทำหนังสือแจ้งขอเลื่อนต่อส่วนมาตรฐานเออีโอ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันนัดตรวจ 
 4. ส่วนมาตรฐานเออีโอจะเข้าตรวจทบทวนสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ณ สถานประกอบการ เพื่อประเมินว่ายังคงมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานตามที่ได้แสดงไว้ในแบบประเมินฯ หรือไม่ ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการฯ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแบบประเมินฯ เพื่อประกอบการพิจารณา ในระหว่างการตรวจทบทวน ณ สถานประกอบการด้วย
***กรณีมีการขาดทุนของงบการเงิน ต้องทำหนังสือชี้แจงสาเหตุการขาดทุนด้วย (ดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์)

กระบวนการภายหลังการเข้าตรวจทบทวนสถานภาพฯ ณ สถานประกอบการ

 1. กรณีที่ผ่านการตรวจทบทวนฯ
 2. หากผู้ประกอบการฯ สามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ กรมศุลกากร จะมีหนังสือแจ้งผลการทบทวนสถานภาพฯ ให้ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าตรวจทบทวนสถานประกอบการและเมื่อได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว
 3. กรณีที่ไม่ผ่านการตรวจทบทวนฯ
 4. หากผู้ประกอบการฯ ไม่สามารถรักษามาตรฐานความปลอดภัยฯ ตามที่กำหนดไว้ หรือมีข้อบกพร่องที่ต้องดำเนินการแก้ไข กรมศุลกากรหนังสือแจ้งให้ปรับปรุง โดยผู้ประกอบการฯ จะต้องทำการปรับปรุงตามคำแนะนำที่ได้รับให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
   เมื่อผู้ประกอบการฯ ปรับปรุงตามคำแนะนำที่ได้รับแล้ว ส่วนมาตรฐานเออีโอจะเข้าตรวจทบทวนสถานประกอบการเป็นครั้งที่ 2 หากผลการปรับปรุงเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด กรมศุลกากรจะแจ้งผล การทบทวนสถานภาพให้ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เข้าตรวจสถานประกอบการครั้งที่ 2 และได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน 
   ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยได้ ผู้ประกอบการจะถูกระงับสถานภาพฯ เป็นการชั่วคราว


   

  วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 พฤศจิกายน 2564 11:36:53
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานเออีโอ
  กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 2
  กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
  หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
  อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com, aeothai.customs@gmail.com

  ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
  ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร