ความเป็นมา

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 (เหตุการณ์ 9/11) ทำให้องค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: WCO) ตระหนักถึงระบบความปลอดภัยทางโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ โดยให้ความสำคัญในกระบวนการรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทางของการขนส่ง จึงได้กำหนดกรอบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ เรียกว่า SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (WCO SAFE FoS) ซึ่งหนึ่งในกลไกสำคัญของ WCO SAFE FoS คือ โครงการ Authorized Economic Operator: AEO ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก WCO ต่างแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยประเทศไทยในฐานะสมาชิก WCO ได้รับนโยบายนี้มาตั้งแต่ปี 2549 และกรมศุลกากรได้ลงนามใน Letter of Intent เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการนำ WCO SAFE FoS มาใช้กระตุ้นให้หน่วยงานศุลกากรและภาคเอกชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และยังคงมีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง


โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอของไทยเกิดมาจากการแสดงเจตนารมณ์ในการนำ WCO SAFE FoS มาดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้เกิดการตระหนักถึงความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานระหว่างศุลกากรไทยและภาคเอกชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ และอำนวยความสะดวกทางการค้าในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร


ทั้งนี้โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเรื่อยมา โดยมีผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ 2 ประเภท คือ ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ และ ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ โดยมี ส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง


สำหรับจำนวนผู้สมัครและจำนวนผู้ประกอบการที่เป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก และตัวแทนออกของ ที่ได้รับการพิจารณารับรองให้เป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator: AEO) ในปัจจุบัน สามารถดูข้อมูลได้ที่ หัวข้อ รายชื่อผู้ประกอบการเออีโอ หัวข้อย่อย

  • ผู้นำของเข้า-ผู้ส่งของออก
  • ตัวแทนออกของ
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 30 กรกฎาคม 2563 15:50:22
จำนวนผู้เข้าชม : 41,359
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 2
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com, aeothai.customs@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร