การดำเนินการ

การดำเนินการ

กรมศุลกากรตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศุลกากรและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน จึงได้ลงนามในหนังสือ Letter of Intent เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการนำ WCO SAFE FoS มาปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นให้ศุลกากรและภาคเอกชนตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และกรมฯ ได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

ปี 2549 กรมฯ ลงนามในหนังสือ Letter of Intent ต่อองค์การศุลกากรโลก (WCO) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549

ปี 2550 กรมฯ จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและเตรียมการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ (Authorized Economic Operator : AEO

ปี 2552 กรมฯ เริ่มโครงการนำร่อง AEO สำหรับผู้ส่งของออก ภายใต้ชื่อโครงการว่า โครงการผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต โดยมีผู้ประกอบการได้รับการรับรองสถานภาพเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต จำนวน 2 ราย

ปี 2554 กรมฯ ดำเนินโครงการ AEO สำหรับผู้ส่งของออก โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองสถานภาพเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต (Authorized Economic Operators : AEO) จำนวน 6 ราย

ปี 2555 กรมฯ ขยายประเภทผู้ประกอบการให้ครอบคลุมถึงผู้นำของเข้า และผลักดันให้ผู้ประกอบการที่เคยเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับบัตรทองและตัวแทนออกของรับอนุญาตพิเศษ เข้ามาเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองสถานภาพเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต (Authorized Economic Operators : AEO) จำนวน 9 ราย

ปี 2556 กรมฯ ได้ดำเนินโครงการเออีโอเต็มรูปแบบสำหรับผู้นำเข้า ผู้ส่งออกและขยายครอบคลุมถึงตัวแทนออกของ และได้เปลี่ยนชื่อโครงการจาก โครงการผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต (Authorized Economic Operators : AEOs ) เป็น โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator: AEO) เพื่อให้เกิดความชัดเจน โดยปีนี้มีผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ จำนวน 40 ราย ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ 35 ราย

ปี 2557 กรมฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานส่วนมาตรฐานเออีโอ (สมอ.) สังกัด สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (สมพ.) เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอโดยตรง โดยมีผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ จำนวน 126 ราย ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ 125 ราย

ปี 2558 ปัจจุบันมีผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ทั้งสิ้น 271 ราย ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออก 138 ราย ตัวแทนออกของ 133 ราย 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 7 มีนาคม 2560 16:37:05
จำนวนผู้เข้าชม : 2,486
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 1
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168 02-667-7902
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร