การดำเนินการ

การดำเนินการ

กรมศุลกากรตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศุลกากรและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อุปทาน จึงได้ลงนามในหนังสือ Letter of Intent เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการนำกรอบมาตรฐานความปลอดภัยขององค์การศุลกากรโลก WCO SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade มาปฏิบัติ เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานศุลกากรและภาคเอกชนตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และกรมศุลกากรได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้

ปี 2549

ลงนามในหนังสือ Letter of Intent ต่อองค์การศุลกากรโลก (WCO) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549

ปี 2550

จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและเตรียมการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Authorized Economic Operator : AEO

ปี 2552

เริ่มโครงการนำร่อง AEO สำหรับผู้ส่งของออก ภายใต้ชื่อโครงการว่า โครงการผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต โดยมีผู้ประกอบการได้รับการรับรองสถานภาพเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต จำนวน 2 ราย

ปี 2554

ดำเนินโครงการ AEO สำหรับผู้ส่งของออก โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองสถานภาพเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต (Authorized Economic Operators : AEO) จำนวน 6 ราย

ปี 2555

ขยายประเภทผู้ประกอบการให้ครอบคลุมถึงผู้นำของเข้า และผลักดันให้ผู้ประกอบการที่เคยเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับบัตรทองและตัวแทนออกของรับอนุญาตพิเศษ เข้ามาเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองสถานภาพเป็นผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต (Authorized Economic Operators : AEO) จำนวน 9 ราย

ปี 2556

ดำเนินโครงการเออีโอเต็มรูปแบบสำหรับผู้นำเข้า ผู้ส่งออกและขยายครอบคลุมถึงตัวแทนออกของ และได้เปลี่ยนชื่อโครงการจาก โครงการผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต (Authorized Economic Operators : AEOs ) เป็น โครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator: AEO)?เพื่อให้เกิดความชัดเจน โดยปีนี้มีผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ จำนวน 40 ราย ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ 35 ราย

ปี 2557

จัดตั้งหน่วยงานส่วนมาตรฐานเออีโอ (สมอ.) สังกัด สำนักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (สมพ.) (ต่อมาเปลี่ยนเป็นกองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร) เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอโดยตรง โดยมีผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ จำนวน 126 ราย ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ 125 ราย

ปี 2558

ลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator: AEO) ระหว่างศุลกากรไทย - ฮ่องกง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ องค์การศุลกากรโลก ซึ่งเป็นความตกลงฉบับแรกของไทย ในการให้สิทธิพิเศษในด้านการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากร ให้แก่ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอของไทยที่ส่งออกไปยังฮ่องกง ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการ Full Implement

ปี 2559

ลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) ระหว่างศุลกากรไทย - เกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ณ กรมศุลกากร ประเทศไทย

ปี 2561

ปรับปรุงและแก้ไข หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ ให้มีความเหมาะสมแก่สภาพการดำเนินธุรกิจ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น คือ ประกาศกรมศุลกากร ที่ 120/2561 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเป็นผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ และ ประกาศกรมศุลกากร ที่ 121/2561 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ

ลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (MRA) ระหว่างศุลกากรไทย - สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ องค์การศุลกากรโลก

ปี 2562

ดำเนินการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการปฏิบัติตาม MRA (Fully Implemented) ซึ่งทำให้ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอของไทยได้รับสิทธิพิเศษในด้านพิธีการศุลกากรเมื่อส่งออกไปยังประเทศคู่ความตกลงฯ ได้แก่ ฮ่องกง เกาหลีใต้ และสิงคโปร์

ปี 2563

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ จำนวนทั้งหมด 385 ราย (ณ วันที่ 3 ส.ค. 2563) แบ่งเป็น

ผู้นำของเข้า ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอ จำนวน 198 ราย

ตัวแทนออกของระดับมาตรฐานเออีโอ จำนวน 187 ราย 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 สิงหาคม 2563 15:17:17
จำนวนผู้เข้าชม : 15,503
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานเออีโอ
กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร อาคาร 120 ปี ชั้น 2
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7168, 02-667-7902, 02-667-6520
อีเมล์ : aeodiv2014@gmail.com, aeothai.customs@gmail.com

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของส่วนมาตรฐานเออีโอ กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2015 ส่วนมาตรฐานเออีโอ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร